Waar veel organisaties behoefte aan hebben

Een organisatie die de strategie realiseert, dat wil elke directeur/bestuurder. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Groepen in de organisatie werken langs elkaar heen, de uitvoering voldoet niet aan de nieuwste eisen aan het werk, of binnen het leiderschapsteam zelf bestaan er verschillende ideeën over de beste aanpak. Inconsistente beeldvorming over wat
‘goed werk’ inhoudt, en over ieders rol en invloed in de organisatie, blijkt vaak de oorzaak van tegenvallende prestaties. Organisatielogica brengt leiderschap en samenwerking in lijn met de verwachtingen waaraan de organisatie moet voldoen.

Meer eigenaarschap

Een scherp en eenduidig beeld van de bedoeling van het werk, zodat collega’s/partners zich concentreren op de organisatiedoelen.

Meer samenwerking

Een logische orde in overleg, besluitvorming en taakverdeling, zodat collega’s hun belangentegenstellingen kunnen overbruggen.

Meer toegevoegde waarde

Periodieke, gezamenlijke reflectie op de impact, efficiëntie en risico’s van het werk, zodat de normen voor de uitvoering scherp blijven.

De visie op leiderschap die de basis vormt voor elke opdracht

Leiderschap richt zich op de externe verwachtingen aan de organisatie, niet op persoonlijke belangen

Leiderschap vereist een integraal beeld, om gaten of overlap in leiderschapsrollen te voorkomen

Leiderschap blijkt uit de invloed op het werk van collega’s, niet uit competenties uit het verleden

Het profijt van Organisatielogica voor uw organisatie

Objectief

De eisen aan leiderschap worden afgeleid van de externe verwachtingen, en zijn gericht op de strategische doelen.

Trefzeker

De systematische aanpak maakt snel de knelpunten in de uitvoering zichtbaar, als uitkomst van een logische redenering.

Schaalbaar

De methode werkt zowel in een kleinschalige opzet, als wanneer veel collega’s bij het traject worden betrokken.

Persoonlijke achtergrond

In de loop van 35 jaar heb ik in de driehoek tussen strategie, HRM en financiën een brede ervaring opgedaan met een grote verscheidenheid aan bedrijfsmodellen. Een belangrijk deel van mijn loopbaan heb ik bij Deloitte gewerkt, eerst als accountant en later als HR-strateeg en organisatieadviseur. Dankzij mijn veelzijdige expertise en een analytische geest kom ik snel tot een brede én diepe analyse, juist als de situatie complex is. Opdrachtgevers waarderen mijn heldere presentatie en eerlijke, directe uitleg.

Leiderschapsstrategie

Organisatielogica biedt de analyse en structuur om te komen tot een effectieve leiderschapsstrategie. Organisaties zijn daardoor in staat om weloverwogen keuzes te maken bij de inrichting en ontwikkeling van leiderschap.

Het analysemodel beschrijft waarom leiderschap nodig is, bij welke posities de leiderschapstaken het best passen en wat van de diverse leiderschapsrollen mag worden verwacht.

Benieuwd naar de logica?